ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A www.mindfullife.hu weboldal kezelője Ujvári Nikoletta egyéni vállalkozó (székhely: 2092 Budakeszi, Széchenyi utca 58/A, adószám: 59420345-1-33) – a továbbiakban Adatkezelő – magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGCÍME

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. A megadott személyes adatokat (név, e-mail cím, telefonszám) az Adatkezelő mindaddig tárolja, amíg annak törlését az adatközlő az adatkezelőtől írásban a hello@mindfullife.hu e-mailcímen keresztül elküldve adattörlési kérelmét nem kéri. Az adatközlő adatainak megadásával hozzájárul és elfogadja, hogy Adatkezelő értesítéseket és marketing célú megkereséseket is kezdeményezzen felé. Amennyiben az adatközlő nem szeretne további megkereséseket kapni, a hello@mindfullife.hu e-mail címre küldött, leiratkozás tárgyú levelével jelezheti ezt az Adatkezelő felé. Ebben az esetben adatait az Adatkezelő véglegesen törli a nyilvántartásból. Ez alól kivételt képeznek Adatkezelő számlázással kapcsolatos adattárolási kötelezettségei.

A számlázás során kezelt adatok természetes személyek esetében: név, cím, e-mail cím (az e-mail cím a szolgáltatásról kiállított számlák online, e-mailben történő elküldéséhez szükséges). A számlázás során kezelt adatok nem természetes személyek esetében: név/cégnév, cím, adószám, kapcsolattartó neve és e-mail címe (az e-mail cím a szolgáltatásról kiállított számlák online, e-mailben történő elküldéséhez szükséges).

IRÁNYADÓ JOG

  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
  • A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések;
  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
  • Az európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelete;

HÍRLEVÉL

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról, blogbejegyzésekről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a.) pontja és a Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1)–(9) bekezdése.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

Adatkezelés időtartama: a jogszabályban előírt határidőig, illetve a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

KONZULTÁCIÓ

Adatkezelés célja: az ügyféllel folytatott konzultációs folyamat.

Az adatkezelés helye: online és/vagy személyes találkozó keretében.

Az adatkezelés jogalapja: az ügyfél szóbeli és/vagy írásbeli hozzájárulása.

Konzultáció során a következő adatkezelés történik: ülésnapló vezetése, amely lehet formanyomtatvány vagy egyszerű papírlap, ez tartalmazza az ügyfél nevét és a dátumot.

A konzultáció során, az ügyfélről elhangzott releváns információk rövid lejegyzése történik annak érdekében, hogy a szolgáltatás magas színvonalon teljesüljön.

TITOKTARTÁS

A megszerzett és tárolt adatok harmadik fél részére nem kerülnek átadásra és felfedésre, kivéve az alábbi – törvény által nevesített – esetekben:

  • hatóságok részéről történő hivatalos megkeresés (pl.: bírósági végzés) esetén az eljáró hatóság részére;
  • hatósági eljárás kezdeményezése (pl.: számítógépes bűncselekmény gyanúja) esetén az eljáró hatóság részére;
  • más jogi megkeresés esetén kizárólag abban az esetben, ha jogszabályi követelmény az adatok felfedése;
  • minden olyan esetben, amikor az országos törvényi előírásoknak, vagy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés ezt megköveteli.

ADATBIZTONSÁG

Adatkezelő minden tőle elvárható intézkedést megtesz a személyes adatok biztonsága érdekében. Ennek megfelelően folyamatosan gondoskodik a megfelelő biztonsági és technikai háttér biztosításáról. Mivel az internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, annak működésére Adatkezelőnek nincs ráhatása. Működése, illetve az ezzel kapcsolatos károk tekintetében Adatkezelő felelősséget nem vállal.

COOKIE SZABÁLYZAT

Mik azok a cookie-k (sütik):
A cookie-k kisméretű szövegfájlok, amelyeket a weboldalak a felhasználók számítógépének merevlemezén tárolnak.

A weboldalon cookie-kat használunk:
Élményfokozás céljából weboldalunkon cookie-kat használunk. A cookie-k használata során nem gyűjtünk össze olyan információkat, melyekkel személyesen beazonosíthatnánk Önt. Weboldalunk használatával Ön minden alkalommal elfogadja weboldalunk cookie használatával kapcsolatos szabályait.

A cookie-k engedélyezése és letiltása, azok eltávolítása:
Amennyiben további információt szeretne megtudni a cookie-k használatáról, kérjük tekintse meg az Ön által használt böngésző Súgó menüpontját. Az Ön által használt böngészőben Ön beállíthatja a cookie-kkal kapcsolatos igényeit.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosíthassa.

Adatkezelési tájékoztatónkra vonatkozó észrevételeivel, kérdéseivel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot:

Ujvári Nikoletta ev. – 2092 Budakeszi, Széchenyi utca 58/A
hello@mindfullife.hu
+36 20 255 8870